magento的菜单是无限极菜单,在实际过程中,3级菜单已经足够我们使用,我们可以使用custom-menu这款插件实现三级菜单,譬如我们的仿tidebuy模板,现在我们想做的是在菜单的最后加入我们自己的一些链接,譬如在菜单后面加入blog,forum,contact-us等一些非产品分类目录。

方法:

找到地址template/webandpeople/custommenu/top.phtml文件打开

找到代码:

<div id="custommenu">
        <?php if ($this->showHomeLink()) : ?>
        <div class="menu menu1">
            <div class="parentMenu">
                <a class="terr101" href="<?php echo $this->getUrl('') ?>">
                    <span><?php echo $this->__('Home'); ?></span>
                </a>
            </div>
        </div>
        <?php endif ?>
        <?php foreach ($_categories as $_category): ?>
            <?php echo $this->drawCustomMenuItem($_category) ?>
        <?php endforeach ?>
        <div class="clearBoth"></div>
    </div>

代码添加位置如下:

<div id="custommenu">
        <?php if ($this->showHomeLink()) : ?>
        <div class="menu menu1">
            <div class="parentMenu">
                <a class="terr101" href="<?php echo $this->getUrl('') ?>">
                    <span><?php echo $this->__('Home'); ?></span>
                </a>
            </div>
        </div>
        <?php endif ?>
        <?php foreach ($_categories as $_category): ?>
            <?php echo $this->drawCustomMenuItem($_category) ?>
        <?php endforeach ?>

//添加您自己链接!
        <div class="clearBoth"></div>
    </div>

添加完成后,就完成任务了,OK,搞定!